نام:                                                      به نا م خدا                                                                                                                   

نام خانوادگی:                       سازمان ملی پرورش استعدادها ی درخشان

                                          مرکز استعدادهای درخشان علامه حلی زابل                                  تا ریخ امتحان:

سا عت برگزاری آزمون:                      نام درس:شیمی        مقطع تحصیلی:راهنمایی                   وقت امتحان: 55 دقیقه 

                                                                    نام دبیر مربوطه: الهی نیا                       نمره:

ردیف

                                             صورت و جواب سوالات

نمره

1

کدام ذره درشکافت هسته ای (فیسیون)کاربرد دارد؟

الف:پروتون بی بار   ب)الکترون بی بار       ج)نوترون باردارشده      د)نوترون بی بار

5/0

2

دو اتم ایزوتوپ در چه زمینه ای باهم تفاوت دارند؟

الف:عدد جرمی             ب)عدد اتمی               ج)تعداد نوترونها                د)وزن

5/0

3

بار نسبی الکترون وپروتون و نوترون به ترتیب از راست به چپ برابر است با:

الف:1+و1- و0           ب)1- و1+ و0        ج)0و1+ و1-             د)1- و0و1+

5/0

4

ایزوتوپ O            از ایزوتوپ O       سبک تر است؟

الف:تعداد نوترونهایش کمتراست                       ب)تعداد نوترونهایش بیشتر است

ج)تعداد الکترونهایش بیشتر است                   د)تعدادالکترونهایش کمتر است؟

5/0

5

کیک کشمشی در واقع مدل رادر فورد برای اتم است؟ص     غ

25/0

6

دالتون  اتم  را  ذره ای کروی دانست. ص         غ

25/0

7

تعداد پروتونها در حالت عادی با تعداد اتم ها---------برابراست.

5/0

8

به مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای موجود در یک اتم--------می گویند.

5/0

9

دو مدل اتمی بور مربوط به یک عنصر است؟

الف)کدام اتم  و کدام یون است؟چرا؟                                                                                                

ب)نوع بار یون را مشخص کنید؟

 

5/0

10

علی وقتی کتاب شیمی خودش را مطا لعه می کرد علامتی به صورت   He   در کتاب دید به نظر شما  :

الف)این علامت نماد شیمیایی کدام عنصر است؟

ب:برای علی تعداد الکترون ونوترونهای این عنصر را مشخص کنید.

 

25/1

11

نماد شیمیایی  زیر مربوط به ایزوتوپهای کربن است با توجه به عدد های داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف)کدام اتم پروتون بیشتری دارد؟                                                           C                                        C

ب)کدام اتم نوترون بیشتری دارد؟                                                                            B                                                       A

25/1

12

نشانه ی فا رسی عنا صر زیر را بنویسید.

AL(                )    Ca(               )   Au(             )   Na(              )

1

13

جدول زیر را کامل کنید                                                                                                                       

 

تعداد نو ترون

تعداد پروتون

تعداد الکترون

عدد اتمی

عدد جرمی

سدیم

 

 

 

11

23

75/0

14

الف)ایراد اساسی نظریه اتمی تامسون چه بود؟

 

ب)یک شباهت بین مدل اتمی بور ورادر فورد را بنویسید؟

 

5/1

15

مدل بور را برای اتم بریلیوم با عدد اتمی 4 وعدد جرمی 9 رسم کنید؟

 

 

 

 

75/0

16

تفاوت شکافت هسته ایی وجوش هسته ای را بنویسید؟

 

 

1

17

الف)هسته یون کلر (Cl     )   اگر تعداد نوترونهایش یک واحد بیشتر از تعداد الکترونهایش               باشد به دست آورید:

الف)عدد جرمی                        ب)تعداد نوترونها                    ج )عده ای الکترونها    

 

5/1

18

الف) سبک ترین سنگین ترین اتم شناخته شده در طبیعت چه نام دارد؟

ب)کاشف سنگین ترین اتم شناخته شده کی بود؟

ج)در هسته ی اتم کدام عنصر نوترون وجود ندارد؟

 

2

19

الف)عدد اتمی عنصری 19 می باشد. در لایه ظرفیت آن چند الکترون قرار دارد؟

ب)با تو جه به فعالیتهای برسلیوس کدام عناصر در ساختار توری گاز کاربرد دارد؟

از کدام اورانیوم برای ایجاد انرژی گرمایی می توان استفاده کرد؟

 

5/1

20

الف)اگر یون X   دارای 18 الکترون باشد و تعداد نوترونهای آن دو تا بیشتر از تعداد پروتونهایش باشد عدد اتمی آن چقدر است؟

ب)آیا تا به حال  کسی اتم را به طور مستقیم دیده است؟ با ذکر دلیل؟

پ)چگونه می توان یک اتم خنثی را به یون تبدیل کرد؟

 

5/1

21

از 24 گرم یک ماده ی رادیو اکتیو بعد از 60 ساعت 6 گرم تجزیه نشده باقی مانده است نیمه عمر این ماده ی رادیو اکتیو چقدر است؟

1

22

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمود الهی نیا در سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ و ساعت 21:54 |